https://www.youtube.com/watch?v=1dGEyNqUT_E

Om Prakash Diwana birha
inshaniyat ki har,dahej kand biraha