Katha : Dulhan Hi Dahej Hai
Album : Bhojpuri Birha – Dulhan Hi Dahej Hai
Voice: Ram Kailash Yadav
Category: Bhojpuri Birha
Producer: Amresh Bahadur, Ramit Mathur
Label: Yuki

#Yukibirha #Bhojpurbirha #GawaliyaKand #Dinashyadav#Seetabanvaas #Lovekushkand #Ramkailashyadav #Birha #Shradanjali #Ramkailashyada …