Song : Shankar Ji Ka Vivah
Album : S hkaran Ji Ka Vivah
Voice :Birha Samratv Ram Kailash Yada
Category : Bhojpuri Birha
Producer : Amresh Bahadur, Ramit Mathur
Label : Yuki